Consejo ctb
Introduzca sus datos de acceso

Usuario:

Contraseña:

Los datos introducidos no son correctos. Inténtelo de nuevo o contacte con el administrador.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es el CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, c/ Ugasko, 5 bis - 1º dcha. - 48014, Bilbao (Bizkaia), y cuya finalidad es la gestión de la tarjeta cuyos usuarios hayan sido registrados o acreditados como poseedores de la tarjeta sin contacto Barik.

Asimismo, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a los operadores de transporte e instituciones que corresponda con el fin de coordinar la gestión y utilización de la tarjeta Barik.

Mediante la aportación de su datos en este sitio web, Usted da su consentimiento para el tratamiento y la comunicación de sus datos de carácter personal con las finalidades mencionadas, pudiendo ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley poniéndose en contacto con el CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA en la dirección indicada.


Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz jakinarazi behar dizugu zure datu pertsonalak fitxategi batean sartuko direla. Fitxategi horren titularra eta arduraduna BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA da (Ugasko kalea, 5 bis, 1. esk. - 48014, Bilbo (Bizkaia) eta, horren bidez, kontakturik gabeko Barik txartela duten eta horrela erregistratuta edo egiaztatuta dauden erabiltzaileen txartela kudeatu nahi da.

Halaber, jakin behar duzu zure datuak beste garraio-operadore edo erakunde batzuei laga ahal izango zaizkiela, baldin eta Barik txartelaren kudeaketa eta erabilera koordinatzeko beharrezkoa bada.

Zure datuak webgune honetan sartzean baimena ematen duzu datu pertsonal horiek azaldu xederako erabiltzeko eta jakinarazteko. Dena den, legeak xedatu bezala, nahi duzunean balia ditzakezu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubideak BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOra joz (arestian adierazitako helbidean).